Background

Akti i odluke

Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune

01/09/2012

Preuzmite: Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune.pdf

Odredbe za provođenje

01/09/2012

Preuzmite: Odredbe za provođenje.pdf

Karta 1. Korištenje i namjena površina

01/09/2012

Preuzmite: Karta 1. Korištenje i namjena površina.pdf

Obrazloženje

01/09/2012

Preuzmite: Obrazloženje.pdf

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

01/09/2012

Preuzmite: Karta 2. Infrastrukturni sustavi.pdf