Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.
Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.
Uz opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je i Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno, možete uputiti putem Obrasca uz obaveznu naznaku pojedinog nacrta općeg akta na koju se internetsko savjetovanje odnosi. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na navedenu adresu u nastavku.

Kontakt:

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općina Ružić
Katarina Drezga, dipl. oec.
Tel. +385 22 662 965
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrta akata
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu


OTVORENA SAVJETOVANJA

NEMA OTVORENIH SAVJETOVANJA


ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna Općine Ružić za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o Općinskim porezima Općine Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u vlasništvu Općine Ružić


Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna Općine Ružić za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provednom savjetovanju o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić 


Izvješće o provedenom savjetovanju o Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o promjeni naziva ulice u Mirlović Polju

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Statuta Općine Ružić 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o promjeni naziva ulice u naselju Mirlović Polje

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje društvenih prostora u vlasništvu Općine Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić