Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 02. srpnja 2024. godine, objavio je Poziv na dostavu ponuda za projekt Sanacija potpornih zidova sa izradom zaštitne ograde na školskom igralištu Gradac - faza 2.
Projekt se financira iz Proračuna Šibensko-kninske županije i Proračuna Općine Ružić za 2024. godinu.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 24.000,00 eura bez PDV-a.
Rok za dostavu ponuda je srijeda, 10. srpnja 2024. godine u 12:00 sati.
Cjeloviti tekst Poziva i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti na poveznicama ispod teksta.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK MS/EXCEL

TROŠKOVNIK PDF

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU