Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinsko vijeće na sinoćnjoj sjednici većinom je glasova prihvatilo Proračun Općine Ružić za 2013. godinu kao i cijeli niz akata i programa koji iz njega proizlaze.

Proračun Općine Ružić za 2013. godinu planiran je u iznosu od 4.191.250,00 kuna.
Uz izvorne prihode od oko 2.100.000,00 kuna te 395.000,00 prenesenog viška iz 2012. godine, ostatak prihoda predstavljaju planirane kapitalne i tekuće potpore općeg proračuna.

Na rashodovnoj strani, uz tekuće rashode, planirane su slijedeće značajnije stavke:
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 381.150,00 kn,
Predškolski odgoj (uključujući i sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića) 438.000,00 kn, plus 80.000,00 kuna za izradu glavnog projekta vrtića.
Uz vrtić, predviđeno je sufinanciranje obnove više objekata od šireg društvenog značaja pa je shodno tomu u proračunu predviđeno:
120.000,00 kuna za uređenje Doma kulture u Gradcu;
130.000,00 sa nastavak sanacije škole i antimalarične stanice u Otavicama;
85.000,00 za sanaciju zgrade škole na Drvenjaku u Mirlović polju;
110.000,00 kn za obnovu vatrogasnog doma u Kljacima.
Osim škole u Mirlović Polju svi navedeni projekti su nominirani prema Ministarstvu regionalnog razvoja, Ministarstvu kulture i Europskoj investicijskoj banci pa sredstva predviđena općinskim proračunom predstavljaju tek manji dio sveukupne planirane investicije.
U proračunu za 2013. godinu predviđena su i sredstva za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 75.000,00 kuna te potpore školskoj djeci i studentima u iznosu od 160.000,00 kuna.
Jednako tako su na bazi podataka iz 2012. godine predviđena sredstva za potporu novosklopljenim brakovima uz iznosu od 20.000 kuna, novorođenčadi 70.000,00 kuna, ogrijeva 55.000,00 kuna, te pomoći starijim osobama u iznosu od 20.000 kuna. Rezervirana su i sredstva za potpore obiteljima po zahtjevima i humanitarno djelovanje.
Značajna sredstva predviđena su i za izgradnju sportskih objekata i objekata za rekreaciju, te sportskim udrugama – ukupno 230.000,00 kuna.
Udrugama (ne računajući sportske) namijenjeno je 55.000 kuna, a vjerskim zajednicama 40.000,00 kuna; 100.000,00 kuna je predviđeno za DVD Ružić, a 25.000,00 za JVP Drniš.
Sa 50.000,00 kuna sufinacirat će se izgradnja crkve u Čavoglavama, a sa 30.000 kuna uređenje puta do crkve Svete Kate u Gornjem Gradcu.
50.000,00 kuna predviđeno je za uređenje izvorišta pitke vode, a 70.000,00 kuna za dovršenje spomen obilježja u Ružiću.
100.000,00 kuna predviđeno je za izradu planske i projektne dokumentacije za gospodarsku zonu.
Za nešto manje od pola godine su i lokalni izbori, pa je za tu stavku u proračunu osigurano 170.000,00 kuna.

Proračun Općine Ružić za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, kada će biti objavljen i na službenoj web stranici Općine Ružić.