Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U petak, 7. srpnja ove godine u prostorijama Instituta IGH u Zagrebu održan je radni sastanak načelnika Dalibora Durdova i stručnih suradnika Instituta u svezi izrade Izmjena u dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV). Stručni suradnici izvijestili su načelnika o statusu izrade Izmjena i dopuna Plana te je dogovorena dinamika provedbe daljnjih koraka.
Zbog opsega radova na tranziciji grafičkog dijela Plana s postojeće analogno-digitalizirane podloge na HTRS podlogu Državne geodetske uprave dogovoren je kalendar aktivnosti te načelno termin javne rasprave i daljnja dinamika provedbe Izmjena i dopuna Plana.
Naime, sve granice i površine postojećih građevinskih i drugih područja posebne namjene kao i novopristigle zahtjeve za prenamjenu katastarskih čestica, potrebno je uskladiti s HTRS sustavom i provedenim postupkom homogenizacije katastarskih čestica uslijed čega je došlo do velikog odstupanja između grafičkog dijela važećeg općinskog plana i stvarnog stanja u HTRS-u.
Zbog svega navedenoga i drugih potrebnih radnji, dogovoreno je da prijedlog Plana za javnu raspravu bude dovršen u rujnu nakon čeka bi, najkasnije listopadu, trebala biti provedena i javna rasprava i održano javno izlaganje.