Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinsko vijeće Općine Ružić na svojoj 22. sjednici održanoj 23. srpnja jednoglasno je usvojilo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić, čime je završen trogodišnji posao sa ciljem usklađivanja važećeg Prostornog plana sa zakonima i planovima višeg ranga, te sa željom da se taj osnovni dokument prostorenog uređenja osuvremeni i prilagodi potrebama vremena.
Novim Prostornim planom u prvom redu je izvršena značajna preraspodjela građevinskih područja, kako bi ona odgovarala potrebama stanovništva. Naime, starim Prostornim planom veliki dio građevinskih zona bio je pozicioniran nepovoljno u odnosu na infrastrukturne objekte te nije odgovarao suvremenim potrebama stanovništva.
Novim Prostornim planom definirano je i nekoliko novih gospodarskih zona. Uz postojeću zonu Midenjak u Ružiću koja je povećana sa 10 na 14 hektara te zonu punionice vode na izvoru Čikole, novim je planom predviđena gospodarska zone namjene pršutana u Čavoglavama, mješovita gospodarsko-poljoprivredna zona u Kljacima te poslovna zona Umljanovići. U Kljacima, u predjelu starog rudnika, predviđeno je i reciklažno dvorište za gospodarenje otpadom.
Predviđeno je i više sportsko-rekreacijskih zona u Ružiću, Moseću, Kljacima, Mirlović Polju i Čavoglavama te više turističkih zona i objekata turističke namjene širom općine.
Također je planirana vjetroelektrana na Svilaji na granici prema gradu Drnišu te Splitsko-dalmatinskoj županiji koja bi po broju agregata i visini investicije trebala biti među najvećima u državi.
Novim Prostornim planom izvršene su i određene redukcije eksploatacije mineralnih sirovima. Tako su smanjena eksploatacijska polja u Baljcima kako bi zadovoljila propise o udaljenosti od naselja i infrastrukturnih objekata. Smanjeno je i istražno polje kvarca u istom naselju, a u potpunosti je izbrisano planirano eksploatacijsko polje gipsa u Ružiću budući da se nalazi u zoni sanitarne zaštite te je izrazito nepovoljno pozicionirano u odnosu na stambene objekte, rijeku Čikolu te Mauzolej Ivana Meštrovića.
Novim je Planom određeno više zaštićenih kulturnih i arheoloških lokacija među kojima je najznačajnija preventivno zaštićena arheološka zona Umljanovići u području Baline glavice te lokacija antičke nekropole nešto niže na području Baljaka. Zbog zaštite navedenih arheoloških zona došlo je do smanjenja predviđenog akumulacijskog jezera Čikola u toj zoni.
Na novi Prostorni plan je 16. srpnja 2012. suglasnost dao i Župan Šibensko-kninske županije čime je potvrđeno da je isti u potpunosti usklađen sa Prostornim planom Šibensko-kninske županije, te su se stekli uvjeti za njegovo konačno usvajanje na Općinskom vijeću.
Novi Prostorni plan uređenja Općine Ružić stupa na snagu osmoga dana od objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, čime prestaje važiti aktualni Prostorni plan iz 2004. godine.