Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Dana 14. kolovoza raspisan je natječaj za sanaciju zgrada Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama. Natječaj je raspisala Općina Ružić koja je osigurala pretežiti dio sredstava za radove, dok Ministarstvo kulture R. H. sudjeluje u projektu sa ukupno 200.000 kuna.

Pravo sudjelovanja na predmetnom nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, bez obzira na prebivalište odnosno sjedište, koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, uz napomenu kako je uz standardnu dokumentaciju potrebno dostaviti i važeće dopuštenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru.

Zainteresirani ponuditelji natječajnu dokumentaciju u elektronskom obliku mogu preuzeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Rok za dostavu ponuda je utorak 04. 09. 2012. u 16.00 sati kada je ujedno i javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Ružić u Gradcu na adresi Put kroz Gradac 25.