Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 13. listopada 2022. godine, objavio je Poziv na dostavu ponuda za projekt I. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – ponovljeni postupak.

Projekt se financira sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i proračuna Općine Ružić.

Procijenjena vrijednost nabave: 288.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: četvrtak, 27. listopada 2022. godine u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznicama ispod teksta.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK PDF

TROŠKOVNIK MS/EXCEL

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU